ObsA�uga prawna

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksowA� staA�A� obsA�ugA� prawnA� w peA�nym zakresie dziaA�alnoA�ci gospodarczej oraz w ramach procesA?w inwestycyjnych, w tym realizowanych przez nie-przedsiA�biorcA?w. 07_Oferta_1bw Naszym Klientom oferujemy pomoc, miA�dzy innymi, w:
  • zakA�adaniu i rejestracji spA?A�ek,
  • uzyskiwaniu decyzji (w tym zezwoleA� i koncesji) wymaganych dla prowadzenia dziaA�alnoA�ci lub realizacji projektA?w,
  • sporzA�dzaniu i opiniowaniu projektA?w umA?w i pism,
  • badaniu stanu prawnego nieruchomoA�ci i przedsiA�biorstw,
  • reprezentowaniu przed sA�dami i organami administracji,
  • prowadzeniu korespondencji.
Na staA�e wspA?A�pracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi i finansowymi, tA�umaczami, rzeczoznawcami, geodetami i specjalistami z innych dziedzin a�� nam uA�atwia to pracA�, a naszym Klientom oszczA�dza czas i koszty.

Reprezentacja przed sA�dami i organami

Reprezentujemy naszych KlientA?w przed sA�dami, sA�dami administracyjnymi i organami administracji rzA�dowej i samorzA�dowej w peA�nym zakresie uprawnieA� adwokackich. WystA�pujemy na rozprawach i posiedzeniach, sporzA�dzamy potrzebne pisma, dbamy o zachowanie terminA?w. KaA?dorazowo doradzamy odnoA�nie do strategii i kierunku prowadzenia sprawy, uwzglA�dniajA�c cele i interesy Klienta oraz ryzyka i ograniczenia wynikajA�ce ze stanu prawnego i faktycznego sprawy. W zaleA?noA�ci od stanu zaawansowania sprawy, z ktA?rA� zgA�asza siA� Klient moA?emy reprezentowaA� Jego interesy zarA?wno od etapu przed procesowego, jak i od dowolnego pA?A?niejszego momentu postA�powania.

07_Oferta_1bwOpinie prawne

Na proA�bA� Klienta analizujemy przedstawione nam stany prawne i faktyczne oraz sporzA�dzamy opinie prawne dotyczA�ce zaprezentowanych problemA?w lub zagadnieA� prawnych. W szczegA?lnoA�ci, sporzA�dzamy opinie zgodne z wymaganiami bankA?w dla potrzeb kredytowych, prowadzimy badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomoA�ci i przedsiA�biorstw (tzw. a�zdue diligencea�?), opiniujemy a�� przed wszczA�ciem postA�powania a�� zasadnoA�A� dochodzenia praw i roszczeA� na drodze sA�dowej lub administracyjnej, wskazujA�c na ryzyka oraz na przewidywany czas trwania i koszty ewentualnego procesu. FormA� opinii (ustna, pisemna, elektroniczna) okreA�la Klient.

Porady prawne

JeA?eli Klient jest zainteresowany wyA�A�cznie uzyskaniem porady prawnej, staramy siA� przedstawiA� jA� w taki sposA?b, by Klient uzyskaA� niezbA�dnA� orientacjA� w caA�oksztaA�cie sprawy oraz byA� w stanie oceniA� jej istotne sA�abe i mocne punkty i moA?liwoA�ci jej poprowadzenia bez udziaA�u profesjonalnego peA�nomocnika. W wypadku pA?A?niejszego zlecenia nam poprowadzenia takiej sprawy, koszt porady prawnej wchodzi w zakres caA�kowitego wynagrodzenia za jej poprowadzenie.

Negocjacje

Reprezentujemy naszych KlientA?w we wszelkiego rodzaju negocjacjach. Z gA?ry ustalamy z Klientem jego interesy i oczekiwania, brzegowe warunki ustA�pstw oraz ogA?lnA� strategiA� negocjacji. Negocjacje prowadzimy tak, by zoptymalizowaA� korzyA�ci dla naszego Klienta, dziaA�ajA�c zawsze wyA�A�cznie w ramach udzielonych peA�nomocnictw i instrukcji.

Cudzoziemcy

W naszej Kancelarii szczegA?lnA� wagA� przywiA�zujemy do obsA�ugi prawnej cudzoziemcA?w, w tym osA?b pochodzenia polskiego. ZarA?wno tych, ktA?rzy pobyt w naszym kraju traktujA� jako jeden z etapA?w swojego A?ycia czy kariery, jak i tych, ktA?rzy wiA�A?A� z PolskA� plany dA�ugoterminowe. Prowadzimy sprawy dotyczA�ce obywatelstwa polskiego. Pomagamy cudzoziemcom we wszelkich sprawach prawnych, w tym w zakresie zezwoleA� na zamieszkanie lub osiedlenie siA�, zezwoleA� na pracA�, pomocy w prowadzeniu dziaA�alnoA�ci gospodarczej i wielu innych. Komunikujemy siA� w kilku jA�zykach obcych.