ObsAi??uga prawna

Kancelaria zapewnia swoim Klientom kompleksowAi?? staAi??Ai?? obsAi??ugAi?? prawnAi?? w peAi??nym zakresie dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej oraz w ramach procesA?w inwestycyjnych, w tym realizowanych przez nie-przedsiAi??biorcA?w. 07_Oferta_1bw Naszym Klientom oferujemy pomoc, miAi??dzy innymi, w:
  • zakAi??adaniu i rejestracji spA?Ai??ek,
  • uzyskiwaniu decyzji (w tym zezwoleAi?? i koncesji) wymaganych dla prowadzenia dziaAi??alnoAi??ci lub realizacji projektA?w,
  • sporzAi??dzaniu i opiniowaniu projektA?w umA?w i pism,
  • badaniu stanu prawnego nieruchomoAi??ci i przedsiAi??biorstw,
  • reprezentowaniu przed sAi??dami i organami administracji,
  • prowadzeniu korespondencji.
Na staAi??e wspA?Ai??pracujemy z notariuszami, doradcami podatkowymi i finansowymi, tAi??umaczami, rzeczoznawcami, geodetami i specjalistami z innych dziedzin ai??i?? nam uAi??atwia to pracAi??, a naszym Klientom oszczAi??dza czas i koszty.

Reprezentacja przed sAi??dami i organami

Reprezentujemy naszych KlientA?w przed sAi??dami, sAi??dami administracyjnymi i organami administracji rzAi??dowej i samorzAi??dowej w peAi??nym zakresie uprawnieAi?? adwokackich. WystAi??pujemy na rozprawach i posiedzeniach, sporzAi??dzamy potrzebne pisma, dbamy o zachowanie terminA?w. KaA?dorazowo doradzamy odnoAi??nie do strategii i kierunku prowadzenia sprawy, uwzglAi??dniajAi??c cele i interesy Klienta oraz ryzyka i ograniczenia wynikajAi??ce ze stanu prawnego i faktycznego sprawy. W zaleA?noAi??ci od stanu zaawansowania sprawy, z ktA?rAi?? zgAi??asza siAi?? Klient moA?emy reprezentowaAi?? Jego interesy zarA?wno od etapu przed procesowego, jak i od dowolnego pA?A?niejszego momentu postAi??powania.

07_Oferta_1bwOpinie prawne

Na proAi??bAi?? Klienta analizujemy przedstawione nam stany prawne i faktyczne oraz sporzAi??dzamy opinie prawne dotyczAi??ce zaprezentowanych problemA?w lub zagadnieAi?? prawnych. W szczegA?lnoAi??ci, sporzAi??dzamy opinie zgodne z wymaganiami bankA?w dla potrzeb kredytowych, prowadzimy badania stanu prawnego i faktycznego nieruchomoAi??ci i przedsiAi??biorstw (tzw. ai??zdue diligenceai???), opiniujemy ai??i?? przed wszczAi??ciem postAi??powania ai??i?? zasadnoAi??Ai?? dochodzenia praw i roszczeAi?? na drodze sAi??dowej lub administracyjnej, wskazujAi??c na ryzyka oraz na przewidywany czas trwania i koszty ewentualnego procesu. FormAi?? opinii (ustna, pisemna, elektroniczna) okreAi??la Klient.

Porady prawne

JeA?eli Klient jest zainteresowany wyAi??Ai??cznie uzyskaniem porady prawnej, staramy siAi?? przedstawiAi?? jAi?? w taki sposA?b, by Klient uzyskaAi?? niezbAi??dnAi?? orientacjAi?? w caAi??oksztaAi??cie sprawy oraz byAi?? w stanie oceniAi?? jej istotne sAi??abe i mocne punkty i moA?liwoAi??ci jej poprowadzenia bez udziaAi??u profesjonalnego peAi??nomocnika. W wypadku pA?A?niejszego zlecenia nam poprowadzenia takiej sprawy, koszt porady prawnej wchodzi w zakres caAi??kowitego wynagrodzenia za jej poprowadzenie.

Negocjacje

Reprezentujemy naszych KlientA?w we wszelkiego rodzaju negocjacjach. Z gA?ry ustalamy z Klientem jego interesy i oczekiwania, brzegowe warunki ustAi??pstw oraz ogA?lnAi?? strategiAi?? negocjacji. Negocjacje prowadzimy tak, by zoptymalizowaAi?? korzyAi??ci dla naszego Klienta, dziaAi??ajAi??c zawsze wyAi??Ai??cznie w ramach udzielonych peAi??nomocnictw i instrukcji.

Cudzoziemcy

W naszej Kancelarii szczegA?lnAi?? wagAi?? przywiAi??zujemy do obsAi??ugi prawnej cudzoziemcA?w, w tym osA?b pochodzenia polskiego. ZarA?wno tych, ktA?rzy pobyt w naszym kraju traktujAi?? jako jeden z etapA?w swojego A?ycia czy kariery, jak i tych, ktA?rzy wiAi??A?Ai?? z PolskAi?? plany dAi??ugoterminowe. Prowadzimy sprawy dotyczAi??ce obywatelstwa polskiego. Pomagamy cudzoziemcom we wszelkich sprawach prawnych, w tym w zakresie zezwoleAi?? na zamieszkanie lub osiedlenie siAi??, zezwoleAi?? na pracAi??, pomocy w prowadzeniu dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej i wielu innych. Komunikujemy siAi?? w kilku jAi??zykach obcych.