Specjalizacja

Powszechnie wiadomym jest, A?e nie ma dwA?ch takich samych spraw. WiAi??cej nawet ai??i?? kaA?da sprawa, z jakAi?? przychodzi Klient jest unikatowa. Dlatego teA? kaA?de zlecenie traktujemy w sposA?b caAi??kowicie indywidualny. Niemniej jednak na przestrzeni lat Ai??wiadczenia obsAi??ugi prawnej da siAi?? wyrA?A?niAi?? pewne rodzaje spraw, ktA?rymi siAi?? zajmowaliAi??my czAi??Ai??ciej.

Prawo dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej ai??i?? peAi??na obsAi??uga prawna przedsiAi??biorcA?w:

 • umowy, zezwolenia, koncesje, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowAi??,
 • badania due-diligence nieruchomoAi??ci i spA?Ai??ek, asysta prawna przy akwizycji nieruchomoAi??ci,
 • przeksztaAi??cenia podmiotA?w, sprawy rejestrowe (KRS),
 • sprawy pracownicze,
 • reprezentacja w postAi??powaniach sAi??dowych i administracyjnych, formalnoAi??ci prawno-administracyjne,
 • umowy o prace projektowe i o roboty budowlane (z generalnym wykonawcAi??, podwykonawcami, na zasadach project management), umowy deweloperskie,
 • negocjacja i obsAi??uga umA?w o kredyty inwestycyjne, monitoring i asysta przy realizacji conditions precedent z umA?w kredytowych.

ObsAi??uga prawna cudzoziemcA?w i obywatelstwo polskie:

 • legalizacja pobytu i pracy cudzoziemcA?w w Polsce (w tym zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie siAi??, zezwolenia na pracAi??),
 • pomoc w zakAi??adaniu i prowadzeniu dziaAi??alnoAi??ci gospodarczej przez cudzoziemcA?w w Polsce,
 • peAi??na obsAi??uga prawna osA?b z polskimi korzeniami oraz osA?b zwiAi??zanych z PolskAi?? pragnAi??cych uzyskaAi?? potwierdzenie posiadania, nadanie, przywrA?cenie obywatelstwa polskiego lub uznanie za obywatela polskiego ai??i?? poczAi??wszy od gromadzenia dokumentA?w (w tym poszukiwania w archiwach), poprzez rejestracjAi??, prostowanie, uzupeAi??nianie aktA?w w urzAi??dach stanu cywilnego oraz formuAi??owanie wymaganych prawem wnioskA?w aA? po reprezentacjAi?? w toku postAi??powania i uzyskanie odpowiednich decyzji.

Odszkodowania i odzyskiwanie wywAi??aszczonych nieruchomoAi??ci:
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne ai??i?? od ubezpieczycieli i sprawcA?w,
 • odszkodowania zwiAi??zane z nieruchomoAi??ciami ai??i?? za wywAi??aszczenie, z tytuAi??u przeznaczenia w planie miejscowym pod drogAi?? publicznAi?? i inne,
 • odszkodowania od przedsiAi??biorstw sieciowych, w tym za bezumowne umieszczenie i uA?ytkowanie na nieruchomoAi??ci linii i sAi??upA?w energetycznych ai??i?? oraz powiAi??zane z nimi sprawy o ustanowienie sAi??uA?ebnoAi??ci przesyAi??u za wynagrodzeniem,
 • odzyskiwanie wywAi??aszczonych nieruchomoAi??ci – niezaleA?nie od czasu, przyczyny i podstawy prawnej wywAi??aszczenia: analiza szans, ryzyka i kosztA?w, poszukiwanie i gromadzenie dokumentA?w, podejmowanie krokA?w pozasAi??dowych, administracyjnych i sAi??dowych.

ObsAi??uga prawna wAi??aAi??cicieli budynkA?w wielorodzinnych i wspA?lnot mieszkaniowych:dochodzenie naleA?noAi??ci czynszowych, rozliczanie nakAi??adA?w i poA?ytkA?w, eksmisje, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom.
Prawo umA?w:projektowanie wszelkiego rodzaju umA?w (gospodarczych i cywilnych) dla potrzeb konkretnych transakcji lub spraw, propozycje zabezpieczeAi??, konsultacje, negocjacje, weryfikacja stanu faktycznego i prawnego wszystkich aspektA?w transakcji.
Sprawy karne o zabarwieniu gospodarczo-finansowym: zarA?wno obrona podejrzanych i oskarA?onych, jak i reprezentacja pokrzywdzonych i oskarA?ycieli posiAi??kowych, wnoszenie i popieranie subsydiarnych (tj. w wypadku umorzenia przez prokuratora), jak i prywatnych aktA?w oskarA?enia.
MaAi??A?eAi??skie prawo majAi??tkowe:doradztwo, projektowanie umA?w o podziaAi?? majAi??tku dorobkowego, prowadzenie negocjacji, reprezentacja w sprawach sAi??dowych o podziaAi?? majAi??tku.
Reprezentacja osA?b fizycznych i prawnych w sprawach (sporach) z organami administracji:sprawy dotyczAi??ce kar za zajAi??cie pasa drogowego, podwyA?ek opAi??aty rocznej za uA?ytkowanie wieczyste nieruchomoAi??ci, kar za wyciAi??cie drzew bez zezwolenia, wykupu mieszkaAi?? od gminy z bonifikatAi??.