+48 12 422 09 70 sekretariat@jpiekar.pl ul. Rakowicka 93/5, Kraków

Specjalizacja

Powszechnie wiadomym jest, że nie ma dwóch takich samych spraw. Każda sprawa, z jaką przychodzi do nas Klient jest unikatowa. Dlatego też każde zlecenie traktujemy w sposób całkowicie indywidualny. Niemniej jednak na przestrzeni lat świadczenia obsługi prawnej da się wyróżnić pewne rodzaje spraw, którymi się zajmowaliśmy częściej.

Prawo działalności gospodarczej. Pełna obsługa przedsiębiorców:

 • umowy, zezwolenia, koncesje, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę,
 • badania due-diligence nieruchomości i spółek, asysta prawna przy akwizycji nieruchomości,
 • przekształcenia podmiotów, sprawy rejestrowe (KRS),
 • sprawy pracownicze,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, formalności prawno-administracyjne,
 • umowy o prace projektowe i o roboty budowlane (z generalnym wykonawcą, podwykonawcami, na zasadach project management), umowy deweloperskie,
 • negocjacja i obsługa umów o kredyty inwestycyjne, monitoring i asysta przy realizacji conditions precedent z umów kredytowych.

Obsługa prawna cudzoziemców i obywatelstwo polskie:

 • legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce (w tym zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pracę),
 • pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce,
 • pełna obsługa prawna osób z polskimi korzeniami oraz osób związanych z Polską pragnących uzyskać potwierdzenie posiadania, nadanie, przywrócenie obywatelstwa polskiego lub uznanie za obywatela polskiego, począwszy od gromadzenia dokumentów (w tym poszukiwania w archiwach), poprzez rejestrację, prostowanie, uzupełnianie aktów w urzędach stanu cywilnego oraz formułowanie wymaganych prawem wniosków aż po reprezentację w toku postępowania i uzyskanie odpowiednich decyzji.

Odszkodowania i odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości:

 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne od ubezpieczycieli i sprawców,
 • odszkodowania związane z nieruchomościami za wywłaszczenie, z tytułu przeznaczenia w planie miejscowym pod drogę publiczną i inne,
 • odszkodowania od przedsiębiorstw sieciowych, w tym za bezumowne umieszczenie i użytkowanie na nieruchomości linii i słupów energetycznych oraz powiązane z nimi sprawy o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem,
 • odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości – niezależnie od czasu, przyczyny i podstawy prawnej wywłaszczenia: analiza szans, ryzyka i kosztów, poszukiwanie i gromadzenie dokumentów, podejmowanie kroków pozasądowych, administracyjnych i sądowych.

Obsługa prawna właścicieli budynków wielorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych:

dochodzenie należności czynszowych, rozliczanie nakładów i pożytków, eksmisje, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego eksmitowanym lokatorom.

Prawo umów:

projektowanie wszelkiego rodzaju umów (gospodarczych i cywilnych) dla potrzeb konkretnych transakcji lub spraw, propozycje zabezpieczeń, konsultacje, negocjacje, weryfikacja stanu faktycznego i prawnego wszystkich aspektów transakcji.

Sprawy karne o zabarwieniu gospodarczo-finansowym:

zarówno obrona podejrzanych i oskarżonych, jak i reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, wnoszenie i popieranie subsydiarnych (tj. w wypadku umorzenia przez prokuratora), jak i prywatnych aktów oskarżenia.

Małżeńskie prawo majątkowe:

doradztwo, projektowanie umów o podział majątku dorobkowego, prowadzenie negocjacji, reprezentacja w sprawach sądowych o podział majątku.

Reprezentacja osób fizycznych i prawnych w sprawach (sporach) z organami administracji:

sprawy dotyczące kar za zajęcie pasa drogowego, podwyżek opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości, kar za wycięcie drzew bez zezwolenia, wykupu mieszkań od gminy z bonifikatą.